Jak postupovat v při jakýchkoliv problémech se zásilkou

 

Přebírání zásilky od přepravce:

 • vždy si zboží zkontrolujte, zda není poničené a je kompletní
 • je-li zboží poničené je vždy lepší zakázku převzít ovšem s výhradou. Do dokumentů přepravce napište, že přebíráte s výhradou a nejlépe s řidičem i nafoťte. 
 • informujte nás na e-mail info@e-okapy.cz nebo obchod@e-okapy.cz , že jste zásilku převzali s výhradou a pošlete nám fotky a výpis kusů poničeného zboží. Můžete nám i zavolat na telefon 777 785 838.
 • kompletní reklamaci s dopravcem vyřizujeme my. Vám zasíláme na adresu nové nepoškozené kusy
 • bude-li v zakázce cokoliv chybět či nebude zasláno správně, informujte nás na e-mail info@e-okapy.cz nebo obchod@e-okapy.cz popř. můžete volat na 777 785 838. Chybějící produkt bude na naše náklady zaslán. 
 • poškozené zboží nahrazené novým od Vás přepravce vyzvedne. Tudíž Vám nevznikají další náklady s odesíláním poškozeného zboží.

   

Budete-li nám cokoliv vracet zpět, zasílejte na adresu skladu:

E-OKAPY.CZ
Tovární 5954 
430 01 Chomutov

 

 

 

Reklamační podmínky

 

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 9 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

I přes tyto podmínky se snažíme vždy našim zákazníkům vyjít vstříc a řešíme vše individuálně.